Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Al onze rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel , behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de facturatie is, zonder enige verdere voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire en – in de zin van art 1152 van het burgerlijk wetboek – onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de factuurbedragen, met een minimum van € 125,- per factuur of rekening.

2. We behouden ons, tot na de volledige betaling van de prijs, het eigendomsrecht voor van alle verkochte/geleverde goederen en de koper aanvaardt dit eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Ondanks het hiervoor bedongen eigendomsbehoud, zal artikel 1138 alinea 2 van het burgerlijk wetboek zijn volle uitwerking krijgen en zal het risico van de koopwaren vanaf het ogenblik dat de koop-verkoop wordt afgesloten overgaan op en te dragen zijn door de koper. Ingeval van wederverkoop van de koopwaren voor de volledige betaling ervan, zullen wij, zonder dat daartoe enige verdere geschrift vereist of noodzakelijk is, gerechtigd en gemachtigd zijn om, bij uitsluiting van de koper en elke eventuele derde, de hoofdens onze facturatie en/of rekeningen nog openstaande en verschuldigde bedragen te ontvangen bij de derde-aankoper.

3. Geen enkele klacht wordt aanvaard indien ze niet schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend wordt.

4. De waarborgen die wij als verkoper toestaan zijn deze die door de fabrikant zijn toegestaan.

5. De toezending van een prijzentarief of de prijsinfo via een elektronische catalogus op het internet zijn niet als een offerte te beschouwen en verplichten ons niet tot levering. De in deze tarieven of elektronische catalogi vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

6. Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van de aflevering gelden.

7. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij vrachtvrije zending. Onze klanten worden verzocht de colli’s bij aankomst na te zien en onmiddellijk hun verhaal uit te oefenen bij de vervoerder in geval van beschadiging, onvolledige levering of verlies.

8. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend waardoor vertragingen nooit aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding.

9. Wij aanvaarden slechts gerechtvaardigde terugzendingen binnen de acht dagen na levering en dit indien de goederen niet speciaal voor de klant besteld of vervaardigd werden en indien ze ons in de originele onbeschadigde verpakking, ongebruikt, niet beschadigd, niet geplaatst of uiteengenomen toekomen. De terugzendingen dienen franco aan huis te gebeuren en de teruggezonden goederen reizen op risico van de koper/verzender. Afhankelijk van de afspraak met onze leverancier of andere omstandigheden kunnen voor retours kosten worden aangerekend. Alleen en uitsluitend de Rechtbanken van Mechelen en het Vredegerecht van Mechelen zijn bevoegd om kennis te nemen van elk eventueel geschil dat zich, naar aanleiding van onze verkopen/leveringen, facturatie en/of rekeningen zou voordoen.