Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming conform EU-AVG

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetten gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere wettelijke bepalingen in verband met gegevensbescherming is de firma:

Ben Autoparts VOF
Liersesteenweg 79
2800 Mechelen
België

E-mail: privacybeleid@benautoparts.be
BTW-nummer BE0846273629

1. Algemeen over het verwerken van gegevens

1.1. Omvang van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een functionele Website alsmede onze content en prestaties. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zulke gevallen waarin een eerdere verkrijging van een toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen verzameld als u ons die in het kader van uw bestelling vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw toestemming uitsluitend voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling. Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belastingtechnische- en handelsrechtelijke bewaartermijn gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.

1.2. Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens

Het doorgeven van uw gegevens geschiedt aan met de levering opgedragen expeditiebedrijven, voor zover dit voor de levering van de waren noodzakelijk is. Voor het afwikkelen van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan het met de betaling belast kredietinstituut resp. aan de in het bestelproces gekozen betalingsdienst.

1.3. Afwikkeling van de betaling via aanbieder PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, acceptgiro via PayPal of – indien aangeboden – “kopen op rekening” via PayPal geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de afwikkeling van de betaling door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (in het vervolg “PayPal”). PayPal behoudt zich bij de betalingsmethoden creditcard via PayPal, acceptgiro via PayPal of – indien aangeboden – “koop op rekening” via PayPal uit uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole voor. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met het oog op de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling gebruikt PayPal in het kader van de beslissing over het accepteren van de desbetreffende betalingsmethode. De informatie over uw kredietwaardigheid kan een waarschijnlijkheidsscore bevatten (zogenaamde score-waarden). Voor zover de score-waarden invloed hebben op het resultaat van de informatie over de kredietwaardigheid, zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de score-waarden zijn onder andere adresgegevens opgenomen. Meer informatie over de privacy, o.a. over de gebruikte kredietinformatie, vindt u in de verklaring gegevensbescherming van PayPal.

1.4. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocedure van persoonsgerelateerde gegeven om toestemming van de betreffende persoon vragen, dient art. 6 alinea 1 nr. a van de basisverordening EU-gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.
Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor het uitvoeren van een contract, waarbij de contractpartij de betrokken persoon is, noodzakelijk is, dient art. 6 alinea 1 nr. b AVG als wettelijke basis. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract noodzakelijk zijn. Voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor het voldoen aan een juridische verplichting, waar ons bedrijf aan onderworpen is, noodzakelijk is dient art. 6 alinea 1 nr. c AVG als wettelijke basis.
Voor het geval dat belangen van levensbelang van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk maakt, dient art. 6 alinea. 1 nr. d AVG als wettelijke basis.
Als de verwerking voor het verdedigen van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 alinea 1 nr. f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

1.5. Het wissen van gegevens en de duur van de opslag

De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan bovendien geschieden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in juridische verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Het blokkeren of wissen van de gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

2. Ter beschikking stellen van de Website en het aanmaken van logfiles

2.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Bij ieder oproepen van onze Internetsite registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de Site oproept.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

1. informatie over het type browser en de gebruikte versie
2. het besturingssysteem van de gebruiker
3. de internetprovider van de gebruiker
4. het IP-adres van de gebruiker
5. datum en tijdstip van het oproepen
6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze Internetsite komt
7. Websites die door het systeem van de gebruiker via onze Website worden opgeroepen

De logfiles bevatten IP-adressen of andere gegevens, die een toeschrijving aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de Website, van waaruit de gebruiker op de Internetsite komt, of de link naar de Website, waarnaar de gebruiker overstapt, persoonsgerelateerde gegevens bevat.

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Niet daardoor geraakt zijn de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens, die het toeschrijven van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. Van opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker is geen sprake.

2.2. Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logfiles is art. 6 alinea 1 lit. f AVG

2.3. Doel van het verwerken van de gegevens

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het doorschakelen van de Website naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de zitting opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de Website te garanderen. Bovendien dienen ons de gegevens voor het optimaliseren van de Website en het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Van evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden is in deze samenhang geen sprake.

In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens conform art. 6 alinea 1 nr. f AVG.

2.4. De duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het realiseren van het doel van het verzamelen niet langer noodzakelijk zijn. In het geval van het registreren van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de Website is dit het geval als de desbetreffende zitting beëindigd is.

In geval van de opslag van de gegevens in logfiles is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd, zodat een toeschrijving aan degene die de Site oproept niet meer mogelijk is.

2.5. Mogelijkheid tot herroepen en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de Website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor het exploiteren van de Internetsite dwingend noodzakelijk. Er bestaat dus van de kant van de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

3. Gebruik van Cookies

3.1.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens (analyse surfgedrag)

Wij gebruiken op onze Website Cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken. Op die manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

1. ingegeven zoekbegrippen
2. frequentie van het oproepen van de Site
3. gebruikmaken van Website-functies

De op die manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Dus is het toeschrijven van de gegevens aan de gebruiker die de Site oproept niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruikers opgeslagen.

3.1.2. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens (functie boodschappenmandje)

Enige Cookies blijven permanent op uw computer staan en maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (permanente Cookies). Het is onze partners niet toegestaan om via onze Website persoonsgerelateerde gegevens door middel van Cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. De meeste browsers accepteren standaard Cookies. U kunt in de veiligheidsinstellingen tijdelijke en opgeslagen Cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of verbieden. Als u Cookies deactiveert, staan u mogelijk bepaalde functies op onze Website niet ter beschikking, enkele Websites worden mogelijk niet correct getoond. Om gebruik te maken van ons boodschappenmandje moeten tijdelijke Cookies worden geaccepteerd! De in onze Cookies opgeslagen gegevens worden niet met uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) gecombineerd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de in onze Cookies opgeslagen gegevens niet met uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) combineren.

3.2. Verzamelen van gegevens door gebruik van Google-Analytics

Onze Website gebruikt Google-Analytics, een Webanalysedienst die Google inc. Google-Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“. Daarbij gaat het om tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maakt. Geregistreerd wordt bijvoorbeeld informatie over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de door u eerder bezochte Website (Referrer-URL) en datum en tijdstip van uw bezoek op onze Website. De door dit tekstbestand gegenereerde informatie over het gebruik van onze Website worden aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal die informatie gebruiken om uw gebruik van onze Website te evalueren, om berichten over de Websiteactiviteit voor de exploitant van de Website samen te stellen en om andere met het gebruik van de Website en internet verbonden diensten te verlenen. Voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden die gegevens in opdracht van Google verwerken, zal Google die informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik gebeurt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Meer informatie daarover vindt u direct bij Google Hier klikken.

3.3. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens met gebruik van Cookies is art. 6 alinea 1 nr. f AVG.

3.4. Doel van het verwerken van gegevens

Het gebruik van analyse-Cookies gebeurt om de kwaliteit van onze Website en de content te verbeteren. Door de analyse-Cookies weten wij hoe de Website wordt gebruikt; zo kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.
In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatig belang bij het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens conform art. 6 alinea 1 nr. f AVG.

3.5. De duur van de opslag, mogelijkheid om bezwaar te maken en te verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en via die computer doorgestuurd naar onze Site. Dus hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van Cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de transfer door Cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen Cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als Cookies voor onze Website gedeactiveerd worden, dan kunnen mogelijk niet meer alle functies van de Website volledig worden gebruikt.
De transfer door Flash-Cookies kan niet worden stopgezet via de instellingen van de browser maar wel door veranderingen van de instelling van de Flash Player.

4. Newsletter

4.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een kosteloze Newsletter. Daarbij worden bij aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven.
Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding geregistreerd:

1. IP-adres van de computer die de Site oproept
2. datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming gevraagd, en er wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming.
Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de Newsletter.

Wij maken voor het versturen van onze Newsletter gebruik van de lijstenprovider MailChimp.

De dienstverlener verwerkt bij elke interactie minstens gegevens over:

– uw IP-adres
– de datum
– onderwerpregel van uw e-mail
– antwoordtijden bij de aanvraag via uw server
– het tijdstip van de aanvraag via uw server
-het email-adres

4.2. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is bij het geven van toestemming door de gebruiker art. 6 alinea 1 nr. a AVG.

4.3. Doel van het verwerken van gegevens

Het registreren van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het toesturen van de Newsletter.

Het verzamelen van andere persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure dient ertoe, om een misbruik van de dienstverlening of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4.4. De duur van de opslag

Die gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van hun registratie niet langer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus zolang opgeslagen als het abonnement van de Newsletter loopt.

4.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement van de Newsletter kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daarvoor is een knop op de Website onder Newsletter bedoeld.

5. Registratie

5.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich via het ingeven van persoonsgerelateerde gegevens te registreren. Die gegevens worden daarbij in een versleuteld invoerscherm ingegeven en worden aan een dienstverlener overgebracht en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

1. e-mail
2. password
3. aanspreekvorm, voornaam, achternaam

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

1. het IP-adres van de gebruiker
2. datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd om deze gegevens te verwerken.

5.2. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 alinea 1 nr. a AVG.
Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarvan de contractpartij de gebruiker is of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract, dan is de bijkomende wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens art. 6 alinea 1 nr. b AVG.

5.3. Doel van het verwerken van gegevens

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract.

De registratiegegevens dienen voor het afwikkelen van de bestelling in onze Onlineshop.

5.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet langer noodzakelijk zijn.
Dit is voor de tijdens de registratieprocedure ter uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract dan het geval, als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet langer noodzakelijk zijn. Ook na het afsluiten van het contract kan het noodzakelijk zijn om persoonsgerelateerde gegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie in te trekken. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.
Herroepen per e-mail of post aan:

Ben Autoparts VOF
Liersesteenweg 79
2800 Mechelen
België

E-mail: privacybeleid@benautoparts.be
BTW-nummer BE0846273629

Als de gegevens voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract noodzakelijk zijn, is een voortijdig wissen van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen niet in de weg staan.

6. Contactformulier en e-mailcontact

6.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite staat een contactformulier dat voor het elektronisch opnemen van contact kan worden gebruikt. Als een gebruiker die mogelijkheid kiest worden de in het invoerscherm ingegeven gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Die gegevens zijn:

1. bestelnummer
2. telefoonnummer
3. voor- en achternaam
4. VIN
5. Key-nummers

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

1. het IP-adres van de gebruiker
2. datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van het versturen om uw toestemming gevraagd en op deze verklaring gegevensbescherming gewezen.
Alternatief is het opnemen van contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de via de e-mail doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de conversatie gebruikt.

Voor het reageren op vragen van klanten maken wij gebruik van het ticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Daarvoor worden de noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, en e-mailadres, via onze Website geregistreerd om uw verzoek om informatie te kunnen afhandelen. Zendesk is gecertificeerd deelnemer aan het zogenaamde „Privacy Shield Frameworks“ en voldoet dus aan de minimale eisen voor een correcte legale verwerking van gegevens in opdracht.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Zendesk vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy.

6.1.1. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens voor het beoordelingsportaal Trustpilot

Wij bieden de mogelijkheid om via de beoordelingsdienst www.trustpilot.nl een beoordeling van onze service te geven, daarbij gelden de voorwaarden en bepalingen in verband met de gegevensbescherming van Trustpilot, gepubliceerd op http://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms (nur Englische site gefunden) und http://legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions. (nur Englische site gefunden) Bij deelname aan dit beoordelingssysteem (uw registratie is daarvoor noodzakelijk) zal de beoordeling bij ons alsmede op de internetsites van Trustpilot en hun partners worden gepubliceerd.

Wij geven in het kader van gebruik door Trustpilot uw e-mailadres, uw voor- und achternaam alsmede het door ons vergeven opdrachtnummer door aan Trustpilot A/S, 5, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen, Denemarken (support@trustpilot.com). Trustpilot verstuurt in opdracht van ons uitnodigingen aan u om een beoordeling te geven. De verwerking gebeurt op grondslag van art. 6 (1) letter f AVG, op basis van het gerechtvaardigde belang, beoordelingen van gebruikers te krijgen en zo een vertrouwensvolle basis voor gebruik van de Website te creëren. U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f AVG gebaseerde verwerking van u betreffende persoonsgegevens.

6.1.2 Ratings with comment function and star rating system

We offer the possibility to make a public evaluation of our products and services on our websites. For this purpose we collect and use the following personal data: Name, e-mail address, time of the submitted evaluation and country name. If you participate in the star rating system, we calculate an overall score based on our feedback scale, whereby awarding of all stars means the best rating. In the comment function, your rating can be published on our websites with your initials or the nickname you have chosen. The data processing within the scope of the rating procedures serves the purpose of giving users the opportunity to rate our service on the Internet. In addition, potential new customers should receive reliable experience reports in this way, which provide information on the quality of our products and services.

The processing is carried out on the basis of Art. 6 (1) lit. f DSGVO out of a justified interest in receiving user ratings and thus creating a trustworthy basis for using the website. You have the right to object to the processing of your personal data in accordance with Art. 6 (1) f DSGVO at any time for reasons arising from your particular situation. Data processing and transmission is based on our legitimate interests in accordance with Art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Our legitimate interest is to make evaluations of our sales transparent for other customers and to verify that they are based on the respective purchases. The data will be deleted as soon as they are no longer required for the purpose of their collection.

6.2. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 alinea 1 nr. a AVG.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens die in het kader van het sturen van een e- mail worden doorgegeven is art. 6 alinea 1 nr. f AVG. Als het e-mail-contact doelt op het afsluiten van een contract, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 alinea 1 nr. b AVG.

6.3.Doel van het verwerken van gegevens

De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm dient ons alleen voor doeleinden in verband met het opnemen van contact. In geval van het opnemen van contact per e-mail ligt daarin ook het vereiste rechtmatige belang bij het verwerken van de gegevens.
De andere tijdens het versturen verwerkte persoonsgerelateerde gegevens dienen ervoor om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

6.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra voor het bereiken van de doeleinden van het verzamelen niet langer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de persoonsgerelateerde gegevens die per e-mail worden verstuurd is dat dan het geval, als de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan, als uit de omstandigheden blijkt dat de desbetreffende feiten definitief zijn afgehandeld.
De tijdens het versturen nog extra verzamelde persoonsgerelateerde gegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

6.5. Mogelijkheid om te herroepen en verwijderen

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgerelateerde gegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt kan hij tegen het opslaan van zijn persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde bezwaar indienen. In zo‘n geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Herroepen per mail of post via:

Ben Autoparts VOF
Liersesteenweg 79
2800 Mechelen
België

E-mail: privacybeleid@benautoparts.be
BTW-nummer BE0846273629

Alle persoonsgerelateerde gegevens, die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

7. Pushberichten via Firebase Google

Wij bieden op onze Website de kosteloze service van Pushbericht aan. Door met de muis op de knop „Toestaan “ te klikken kunt u deze service abonneren. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om dit abonnement in uw browserinstellingen te beëindigen.

8. Social Media

8.1 Google+

Onze Sites maken gebruik van functies van Google+1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Het verzamelen en doorgeven van informatie: met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd bekend maken. Via de Google+1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners te zien. Google slaat zowel de informatie die u voor een inhoud +1 heeft ingegeven, als ook informatie over de Site, die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw kliks op +1 kunnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op Websites en advertenties op internet worden getoond. Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+1-knop te kunnen gebruiken moet u over een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel beschikken, dat in elk geval tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Die naam wordt in alle Google-diensten
gebruikt. In sommige gevallen kan die naam ook worden vervangen door een andere naam, die u bij het delen van content via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of over andere informatie van u beschikken die identificatie mogelijk maakt.
Gebruik van de verzamelde informatie: behalve de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u bereid gestelde informatie gebruikt conform de geldende bepalingen over gegevensbescherming van Google. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft die door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld Publisher, adverteerders of Websites.

8.2 Facebook

Op onze Sites worden plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“like-knop”) op onze Site. Een overzicht over de Facebook-plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plug-ins/.
Als u onze Sites bezoekt wordt via de plug-in een directe verbinding tussen
uw browser en de Facebook-server gelegd. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u onze Site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-knop” klikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd kunt u de content van onze Sites aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze Sites koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de Sites geen informatie krijgen over de inhoud van de doorgegeven gegevens alsmede het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook op de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze Sites aan uw Facebook-account kan koppelen, sluit dan a.u.b. uw Facebook-account.

8.3 Twitter

Op onze Sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Die functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruiken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte Websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de Sites geen informatie krijgen over de inhoud van de doorgegeven gegevens alsmede het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie daarover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Twitter op twitter.com/privacy.
Uw instellingen m.b.t. gegevensbescherming bij Twitter kunt u veranderen in de account-instellingen onder twitter.com/account/settings.

8.4 Instagram

Op onze Sites zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Die functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u in uw Instagram–account bent ingelogd kunt u door op de Instagram–knoppen te klikken de content van onze Sites koppelen aan uw Instagram–profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek van onze Sites koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de Sites geen informatie krijgen over de inhoud van de doorgegeven gegevens alsmede het gebruik daarvan door Instagram.
Meer informatie daarover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.5 Pinterest

Op onze Site maken wij gebruik van Social Plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) wordt geëxploiteerd. Als u een Site oproept met zo‘n plug-in maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij protocolgegevens door aan de server van Pinterest in de VS. Die protocolgegevens bevatten eventueel uw IP-adres, het adres van de bezochte Websites, die eveneens Pinterestfuncties hebben, het soort browser en de instellingen daarvan, datum en tijdstip van de aanvraag, uw manier om Pinterest te gebruiken alsmede Cookies.
Meer informatie over doel, omvang, verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest alsmede uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy.

8.6 Youtube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetsite componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal dat video-publishers het gratis uploaden van videoclips en andere gebruikers het eveneens kosteloze bekijken en beoordelen mogelijk maakt, alsmede het geven van commentaar daarop. YouTube staat de publicatie van allerlei soorten video’s toe. Om die reden kunnen zowel complete film- en tv uitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s via het Internetportaal worden opgeroepen.
Exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Door elk oproepen van een van de aparte subsites van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor het verwerken wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informa­tie­technologische systeem van de betrokken persoon automatisch door de respectievelijke YouTube-component ertoe gebracht, een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube down te loaden. Meer informatie over YouTube kunt u vinden onder https://www.youtube.com/yt/about/nl. In het kader van deze technische procedure komen YouTube en Google te weten, welke concrete subsite van onze internetsite door de betrokken persoon is bezocht.
Voor zover de betrokken persoon tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij het oproepen van een subsite die een YouTube-video bevat, welke concrete subsite van onze Internetsite de betrokken persoon bezoekt. Die informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het desbetreffende YouTube-account van de betrokken persoon toegeschreven.
YouTube en Google worden via de YouTube-component altijd dan geïnformeerd dat de betrokken persoon onze internetsite heeft bezocht, als de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze internetsite tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokken persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Als dit doorgeven van deze informatie aan YouTube en Google door de betrokken persoon niet gewenst is, kan hij of zij het doorgeven daardoor verhinderen dat hij/zij zich bij het oproepen van onze internetsite uit hun YouTube-account uitlogt.
De door YouTube gepubliceerde bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, die op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ zijn in te zien, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

9. Rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst omvat alle rechten van de betrokkene conform AVG. Rechten die voor de eigen Website niet relevant zijn hoeven niet genoemd te worden. In zoverre kan de lijst worden ingekort.
Als er persoonsgerelateerde gegevens van u worden verwerkt bent u een betrokken persoon in de zin van de AVG en staan u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke toe:

9.1. Informatierecht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen van de vraag of persoonsgerelateerde gegevens, die betrekking hebben op u door ons zijn verwerkt.
Als er sprake is van een dergelijke verwerking kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende punten:

1. de doeleinden waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens zijn verwerkt;
2. de categorieën persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden;
3. de ontvanger resp. de categorieën ontvangers, tegenover wie de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar zijn gemaakt of nog openbaar gemaakt zullen worden;
4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens of, als concrete informatie daarover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de duur van de opslag;
5. het bestaan van een recht op correctie of wissen van de u betreffende persoonsge­rela­teerde gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar maken tegen deze verwerking;
6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthouder;
7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering conform art. 22 alinea 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de achterliggende logica alsmede de draagwijdte en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U staat het recht toe om informatie daarover te verkrijgen of de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze samenhang kunt u verlangen over de passende garanties conform art. 46 AVG in samenhang met het doorgeven te worden geïnformeerd.

9.2. Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

9.3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffenden persoonsgerelateerde gegevens verlangen:

1. als u de juistheid van de u betreffende persoonsgerelateerde voor een bepaalde tijd bestrijdt die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
2. de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens verlangt;
3. de verantwoordelijke de persoonsgerelateerde gegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft maar u die voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken nodig hebt, of
4. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 alinea 1 AVG en nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens beperkt wordt, dan mogen de gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de EU of een lidstaat worden verwerkt.
Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is ingeperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd vóór de beperking wordt opgeheven.

9.4. Recht op wissen

9.4.1. Plicht tot wissen

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens onverwijld gewist worden, en de verantwoordelijke is verplicht om die gegevens onverwijld te wissen voor zover een van de volgende punten van toepassing is:

1. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt niet langer noodzakelijk.
2. U herroept uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 alinea 1 nr. A of art. 9 alinea 2 nr. a AVG berust, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
3. U maakt conform art. 21 alinea 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van met voorrang rechtmatige redenen voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 alinea 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
4. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Het wissen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een juridische verplichting conform het EU-recht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
6. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn verzameld met het oog op aangeboden diensten van de gegevens verwerkende onderneming [Informationsgesellschaft] conform art. 8 alinea 1 AVG.

9.4.2. Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens publiek gemaakt heeft en hij conform art.. 17 alinea 1 AVG verplicht is om die te wissen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de realiseringskosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke, die de persoons­gerelateerde gegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon van hun het wissen van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgerelateerde gegevens verlangd hebt.

9.4.3. Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
2. om te voldoen aan een juridische verplichting die de verwerking conform het recht van de E.U. of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is of in het uitoefenen van openbaar gezag geschiedt dat aan de verantwoordelijke is toevertrouwd;
3. om redenen van publiek belang op het gebied van de openbare gezondheid conform art. 9 alinea 2 nr. h en i, alsmede art. 9 alinea 3 AVG;
4. voor in het publieke belang zijnde archiefdoeleinden, wetenschappelijke of histori­sche onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art 89 alinea 1 AVG, voor zover dat in punt (3) genoemde recht vermoedelijk het realiseren van deze doeleinden van deze verwerking onmogelijk macht of ernstig schaadt, of
5. voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

9.5. Recht op informatie

Als u recht op informatie, wissen of beperken van de verwerking tegenover de verantwoordelijke geldend gemaakt hebt, is die verplicht om alle ontvangers, die de u betreffende per­soonsgerelateerde gegevens zijn bekend gemaakt, het corrigeren of wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dat onmogelijk blijkt of met een onevenredige inspanning is verbonden .
Tegenover de verantwoordelijken hebt u het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

9.6. Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u aan de ver­ant­woordelijke ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven, zonder dat er sprake is van verhindering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking gesteld zijn, voor zover

1. de verwerking op een toestemming conform art. 6 alinea 1 nr. a AVG of art. 9 alinea 2 nr. a AVG of op een contract conform art. 6 alinea 1 nr. b AVG berust, en
2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u verder het recht om ervoor te zorgen dat de u betreffende per­soons­gerelateerde gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verant­woordelijke worden doorgegeven, voor zover dat technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen daardoor niet worden geschaad.

Het recht op overdracht van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor het waarnemen van een taak noodzakelijk zijn, die in het openbaar belang zijn of geschieden bij het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is of in het uitoefenen van openbaar gezag geschiedt dat aan de verantwoordelijke is toevertrouwd.

9.7. Recht op bezwaar maken

U hebt het recht om met het oog op redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die op basis van art. 6 alinea 1 nr. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen baserende profilering.
De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij hij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan bewijzen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken dient.
Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt om directe reclame te maken, dan hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens in het kader van zulke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover die niet in directe relatie tot zulke directe reclame staat.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op de directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet langer voor dit doel verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van de dienstverlening van de gegevens verwerkende onderneming – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht om bezwaar te maken door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

9.8. Recht op herroeping van de verklaring van toestemming die op de privacy betrekking heeft

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming die op de privacy betrekking heeft te allen tijde te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping resulterende verwerking niet aangetast.

9.9. Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen met inbegrip van profilering

U hebt het recht, niet te worden geconfronteerd met een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering –, die tegenover u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk schaadt. Dat geldt niet als de beslissing

1. noodzakelijk is voor het afsluiten of het uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,
2. op grond van rechtsvoorschriften van de EU of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en deze rechtsvoorschriften redelijke maatregelen voor het garanderen van uw rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen bevatten of
3. met uw uitdrukkelijk toestemming geschiedt.

Maar deze beslissingen mogen niet berusten op bijzondere categorieën persoonsgerelateerde gegevens conform art. 9 alinea 1 AVG, voor zover niet art. 9 alinea 2 nr. a of g AVG geldt en redelijke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen worden genomen.

Ten aanzien van de in 1 en 3 genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke redelijke maatre­gelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te garanderen, waartoe minstens behoort: het recht op het verkrijgen van het ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, op het verklaren van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing.

9.10. Recht op bezwaar maken bij een toezichthouder

Onverminderd een administratiefrechtelijke voorziening of andere voorziening in rechte staat u het recht toe op bezwaar bij een toezichthouder, met name in de lidstaat van uw verblijfsplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van de vermoede inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthouder bij wie het bezwaar is ingediend informeert degene die bezwaar maakt over de stand en de resultaten van het bezwaar met inbegrip van de mogelijkheid van een voorziening in rechte conform art. 78 AVG.